PRO HR Styczeń 2023

2023.01.31

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Praca zdalna będzie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika, ale uzgodnionym z pracodawcą. Będzie praca zdalna okazjonalna, do 24 dni w roku, bez zbytniej biurokracji i kosztów dla pracodawcy.

Niektórzy pracodawcy podwyższają wynagrodzenia wszystkim pracownikom o procent zbliżony do wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS lub nieco niższy

Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie terminu na przekazanie części I statystycznej karty do Głównego Urzędu Statystycznego. 

Organizacji, która nie wypełniła tego obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. 

PIP przeprowadzi 60 tys. planowanych kontroli. 

Od 2023 r., banki i domy maklerskie mają obowiązek stosować nowe wytyczne EBA dot. różnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć.

Na początku roku pracodawcy mają obowiązek przygotowania okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W ramach modernizacji polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących Systemu Informacji Schengen zostają wprowadzone nowe kategorie wpisów danych do SIS. 

Zmiany do kodeksu pracy wdrażające unijne dyrektywy nakładają na pracodawców nowe obowiązki informacyjne wobec zatrudnionych. 

Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

W formularzu PIT-11 za rok 2022 pracownicy nie znajdą żadnej informacji o kwocie zastosowanej w ich przypadku ulgi dla klasy średniej. 

W przypadku podróży rozpoczętej w 2022 i zakończonej w 2023 r., za czas przed 1 stycznia 2023 r. – wg dotychczasowych przepisów, a za czas od 1 stycznia 2023 r. – wg nowych przepisów.

Zobacz plik PDF