PRO HR Maj 2022

2022.05.12

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Przy ocenie, których pracowników należy ze sobą porównać dokonując wyboru pracownika do zwolnienia, ważna jest ich wzajemna zastępowalność. Kiedy zostanie już określona grupa pracowników, których należy ze sobą porównać, konieczne jest wskazanie przyczyny, dla której to właśnie ten pracownik został wytypowany do zwolnienia. 

Podstawową misją funduszu socjalnego jest zabezpieczenie interesów socjalnych osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony takie świadczenia otrzyma. 

Wnioski złożone przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawi bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany drogą pocztową. Alternatywą dla uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy może stać się nowy tryb ubiegania się o wizy krajowe, który przewiduje możliwość uzyskania wizy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce. 

Zgody pracownika na rozwiązanie umowy, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, nie trzeba uzyskać w przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. 

Wraz z wejściem w życie nowelizacji z 8 kwietnia 2022 r. do specustawy ukraińskiej, od 15 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zawieszono bieg terminów w postępowaniach z zakresu m.in. udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE.  

Zobacz plik PDF