Osobę powołaną do pełnienia terytorialnej służby wojskowej można zwolnić tylko za jej zgodą | PRO HR Maj

2022.05.12

Zgody pracownika na rozwiązanie umowy, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, nie trzeba uzyskać w przypadku umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. 

Pracodawca może też rozwiązać umowę z osobą powołaną do pełnienia terytorialnej służby wojskowej bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeżeli pracodawca lub pracownik dokonają wypowiedzenia przed powołaniem pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, ale umowa o pracę miałaby się rozwiązać już po takim wypowiedzeniu, staje się ono bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie umowy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR maj 2022