Aplikowanie o zezwolenia na pobyt wciąż możliwe. Zawieszony bieg terminów nie wpływa na możliwość prowadzenia postępowań | PRO HR Maj

2022.05.12

Wraz z wejściem w życie nowelizacji z 8 kwietnia 2022 r. do specustawy ukraińskiej, od 15 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zawieszono bieg terminów w postępowaniach z zakresu m.in. udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE. 

Nie oznacza to, że te postępowania zostają wstrzymane, a rozpoczynanie nowych jest niemożliwe. Wprowadzone przepisy oznaczają jedynie, że w trakcie ich obowiązywania urzędy wojewódzkie nie będą musiały przestrzegać określonych terminów załatwienia spraw.

W praktyce wiązać się to będzie z brakiem możliwości wyegzekwowania na urzędach obowiązku przestrzegania terminów załatwienia spraw w przypadku przedłużania przez te urzędy procedur pobytowych.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR maj 2022