PRO HR Czerwiec 2022

2022.06.13

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Taka umowa określa w szczególności okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość należnego pracownikowi odszkodowania. Warto zastrzec w niej również karę umowną na wypadek naruszenia jej postanowień przez pracownika.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu. Zatem nawet nie może pozbywać się danych kandydatów od razu po zakończonej rekrutacji.

Zgodnie z projektowanymi przepisami pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem porozumienie o pracy zdalnej w formie elektronicznej, również mailowo, bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Do 1 sierpnia 2022 r. Polska ma czas na wdrożenie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Projekt zmian do Kodeksu pracy w tym zakresie przewiduje szereg nowych uprawnień pracowniczych. 

Jedną z kluczowych zmian jest obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 do 12 procent. Jej skutkiem będzie obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 3.600 zł rocznie. 
 

Zobacz plik PDF