PRO HR Lipiec 2021

2021.07.05

 O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Emocje wciąż budzą kwestie BHP, ponoszenia przez pracodawców kosztów pracy zdalnej, możliwość wprowadzenia pracy zdalnej na stałe lub incydentalnie. Związkom nie podoba się również możliwość wprowadzenia przez pracodawcę regulaminu pracy zdalnej samodzielnie w razie nie osiągnięcia porozumienia z organizacjami związkowymi (choć podobna regulacja obowiązywała dotychczas w odniesieniu do telepracy).

We wrześniu 2020 roku wydana została interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych. Niestety w tym dokumencie Minister Finansów nie wyjaśnił wątpliwości związanych z rozliczeniem samochodów elektrycznych. 

W dniu 15 czerwca 2021 r. weszło w życie opublikowane 31 maja 2021 r. rozporządzenie MSZ ws. państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego ds. zagranicznych.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie, jednak niedochowanie tej formy nie powoduje jej nieważności. 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w kwietniu 2021 r. wyrok (sygn. akt II FSK 3305/18), który potwierdza, że płatnik może powierzyć zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez usługodawcę działającego w charakterze wyręczyciela (posłańca).  

Zobacz plik PDF