Płatnik może powierzyć wpłatę zaliczek na PIT podmiotowi trzeciemu pod warunkiem, że środki na pokrycie zaliczek pochodzą ze środków pracowników | PRO HR Lipiec 2021

2021.07.05

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w kwietniu 2021 r. wyrok (sygn. akt II FSK 3305/18), który potwierdza, że płatnik może powierzyć zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez usługodawcę działającego w charakterze wyręczyciela (posłańca).

Sąd przychylił się do poglądu, że czynność dokonania wpłaty przez osobę trzecią nie przesądza o tym, z czyjego majątku pochodzą środki na jej pokrycie i kto w efekcie ponosi ich ciężar. 

Wymaga to jednak spełnienia dwóch warunków:

  • środki na pokrycie zaliczek na podatek muszą zostać pobrane ze środków pracowników,
  • pracodawca powinien złożyć oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym, że środki powierzone usługodawcy w celu dokonania zapłaty zaliczek zostały pobrane ze środków podatników.

Należy zauważyć, że w tej sprawie kwestią sporną było, czy powyższe działanie spowoduje wygaśnięcie zobowiązania płatnika ciążącego na zagranicznym pracodawcy. Tymczasem, ustawa o PIT przewiduje, że podatnik uzyskujący dochody bez pośrednictwa płatnika ze stosunku pracy z zagranicy jest obowiązany bez wezwania (sam) wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. W takim przypadku na pracodawcy zagranicznym nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Niemniej jednak wyrok ten potwierdza, że zobowiązanie podatkowe może zostać spełnione przez wyręczyciela jeżeli tylko środki na zapłatę podatku pochodzą od podatnika.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2021.