Białorusin uzyska wizę od Ministra | PRO HR Lipiec 2021

2021.07.05

W dniu 15 czerwca 2021 r. weszło w życie opublikowane 31 maja 2021 r. rozporządzenie MSZ ws. państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego ds. zagranicznych.

Na mocy ww. rozporządzenia jedynymi jak dotąd cudzoziemcami, którzy mogą ubiegać się o wydanie wizy do Polski przez Ministra Spraw Zagranicznych są obywatele Białorusi.

Obsługa techniczna wniosków w ramach tej procedury wciąż pozostaje jednak w kompetencji konsula. Konsul przyjmie wniosek i po wydaniu przez ministra decyzji umieści naklejkę wizową. Wnioski o wizy należy co do zasady składać za pośrednictwem konsula właściwego według miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Przyjęte rozwiązanie ma ułatwić Białorusinom proces ubiegania się o wizy do Polski.

Oprócz nowego rozwiązania Białorusini wciąż mogą korzystać z dotychczas obowiązującej procedury, tzn. złożenia wniosku o wydanie wizy przez konsula.

Lista państw, których obywatele będą uprawnieni do uzyskania wizy od MSZ może zostać w przyszłości rozszerzona.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2021.