PRO HR Marzec 2024

2024.03.25

Dyrektywa o równości wynagrodzeń (2023/970), która będzie implementowana w Polsce, pozwala pracownikom na porównywanie się w zakresie wynagrodzenia (jego wysokości i składników) nie tylko w ramach tego samego polskiego pracodawcy i tej samej kategorii pracowników.

Indywidualni przedsiębiorcy wykonujący na rzecz swojego obecnego bądź byłego pracodawcy czynności odpowiadające obowiązkom wykonywanym dotychczas w ramach stosunku pracy nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych do końca danego lub kolejnego roku podatkowego. 

W przypadku 33 grup działalności obowiązywać będą nowe kategorie ryzyka i nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wygraliśmy precedensową sprawę przed NSA dotyczącą retencji danych w rekrutacji (sygn. III OSK 2700/22), przeciwko Prezesowi UODO. Danych kandydatów nie trzeba usuwać niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 

Programy i inicjatywy w zakresie różnorodności, równości i włączenia (Diversity, Equity & Inclusion) przynoszą wymierne korzyści. 

Przewiduje się kolejne przedłużenie okresu ochrony czasowej do 4 marca 2025.

Takie wnioski wynikają z wyroku WSA w Olsztynie z 19 kwietnia 2023 r. (sygn. I SA/Ol 110/23).

Decyzja jest podyktowana ustabilizowaniem się sytuacji na tzw. „szlaku bałkańskim”. 

Zobacz plik PDF