Zatrudnianie cudzoziemców – oświadczenia o niekaralności na nowych zasadach | PRO HR Wrzesień

2022.09.12

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba, która działa w jego imieniu jest zobowiązany jest do załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz o przedłużenie tego zezwolenia, oświadczenia o niekaralności. 

Wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę, jeżeli pracodawca (lub osoba działająca w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi) był prawomocnie ukarany za czyny związane zatrudnianiem cudzoziemców a także za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, a także handel ludźmi.

Oświadczenie musi być aktualne na dzień składania wniosku.

Doprecyzowano, że dokument powinien być podpisany nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia kopii dokumentu.

Pracodawca musi załączyć oświadczenie w oryginale.

Natomiast, jeżeli pracodawca posiada profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, możliwe jest podpisanie oświadczenia elektronicznie.

Wykluczono możliwość złożenia oświadczenia dot. niekaralności przez pełnomocnika. Oświadczenie powinno być podpisane przez pracodawcę zgodnie z reprezentacją spółki.

Zmiany wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR wrzesień 2022