Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie podlega przedawnieniu | PRO HR Grudzień 2022

2022.12.19

Zasadą jest, że roszczenia pracownicze ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia wynosi (co do zasady) 3 lata.

Nie dotyczy to jednak roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy, które się nie przedawnia.

Osoba zatrudniona np. na podstawie umowy cywilnoprawnej może wystąpić o ustalenie istnienia stosunku pracy nawet wiele lat po ustaniu zatrudnienia.

Czym innym jest jednak roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, a czym innym roszczenie o zasądzenie roszczeń pracowniczych (np. o ekwiwalent za urlop, czy premie).

Roszczenia te podlegają przedawnieniu (po upływie 3 lat od dnia ich wymagalności). Oznacza to, że nawet w przypadku ustalenia przez sąd stosunku pracy, pracodawca może uchylić się od zaspokojenia przedawnionych roszczeń pracowniczych.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2022