PRO HR kwiecień 2020

2020.04.16

Co zawiera bieżące wydanie newslettera dla pracodawców?
 


  • Temat 1: Dofinansowanie wprowadza ograniczenia w stosunkach pracy

Korzystanie z pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej ogranicza swobodę pracodawcy w redukcji zatrudnienia. Pracodawca, który otrzyma dofinansowanie na wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

  • Temat 2: Nie tylko tarcza pomoże ograniczyć koszty pracownicze

Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników wg Kodeksu pracy (art. 231a) – pytania i odpowiedzi

  • Temat 3: Rozwiązanie umowy o pracę na odległość?

Nie ma przeszkód, aby zdalnie rozwiązać umowę o pracę. Można to zrobić zarówno w drodze porozumienia jaki i jednostronnie – za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

  • Temat 4: Odpowiedzialność karna za podejmowane decyzje w dobie koronawirusa 

Żadna z projektowanych i wprowadzanych ustaw Tarczy antykryzysowej nie zwalnia kadry zarządzającej przedsiębiorstw z odpowiedzialności karnej za błędne decyzje podejmowane w czasie kryzysu.

  • Temat 5: Zmiana umowy o zarządzanie PPK nie wymaga zgody strony społecznej

W jednej ze swoich ostatnich interpretacji PFR wskazuje, że zmiana umowy o zarządzanie PPK wymaga każdorazowej zgody związku zawodowego albo reprezentacji pracowników. Co więcej, w ślad za tą interpretacją, niektóre instytucje finansowe zaczęły wprowadzać do swoich umów o zarządzanie PPK analogiczne postanowienia. Taka interpretacja nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

  • Temat 6: Czy polubienie wpisu może zostać uznane za przestępstwo? 

Tak, jeżeli wpis ma charakter zniesławiający – takie stanowisko zajął Sąd Federalny w Szwajcarii. Czy podobny wyrok może zapaść też w Polsce?Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR kwiecień 2020

Zobacz plik PDF