BHP

Wspieramy klientów w nowoczesnym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pomagamy zebrać wszystkie działania w zakresie bhp w jeden system, wspierający zarządzanie firmą. Umożliwiamy dzięki temu proaktywne podjęcie działań, uprzedzające wypadki, awarie czy negatywne następstwa kontroli.

Zapobiegamy obciążaniu pracodawców nieuzasadnioną odpowiedzialnością, redukujemy konsekwencje dla pracowników i zakładu pracy.

  • Audyty. Bezpieczne, nowoczesne miejsce pracy

Sprawdzamy, jakie jest zaawansowanie pracodawcy w sferze bhp, przeprowadzając audyt zerowy.
Następnie budujemy raport z identyfikacją ryzyk oraz określeniem priorytetów. Na tej podstawie powstaje plan działania. Realizację planu pracodawca podejmuje samodzielnie, lub we wsparciu z naszej strony.

  • Zarządzanie strukturą rozproszoną i pracą zdalną

Wspieramy pracodawców przy zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników pracujących zdalnie.
Ułatwiamy działania kontrolne, weryfikujemy warunki pracy, zapewniamy prawidłowe prowadzenie i udokumentowanie nadzoru nad pracownikami.

  • Kontrole, związki zawodowe

Wspieramy klientów w relacjach z prokuratorem, PIP, społeczną inspekcją pracy i związkami zawodowymi w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy. Szczególnie w odniesieniu do konsultacji i akceptacji dokumentów oraz działań.
Reprezentujemy klientów podczas negocjacji ze związkami zawodowymi dotyczących m.in. kwestii ekwiwalentów, przydziału odzieży i obuwia.

  • Postępowania o wypadkach przy pracy

Znajdujemy szanse na pozytywne rozwiązanie nawet bardzo trudnych spraw.

Reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed sądem w sprawach dotyczących wypadków przy pracy i roszczeń z nimi związanych.

Pomagamy przy prowadzeniu postępowań powypadkowych, wysłuchaniach świadków i sporządzaniu protokołów powypadkowych.

  • Dostosowywanie globalnych procedur do polskich standardów

Łączymy działania wynikające z przepisów prawa z wymaganiami globalnych firm audytorskich. Rekomendujemy zmiany w procedurach, wskazujemy pola do modyfikacji wewnątrz firmy, poprawiamy komunikację i wdrożenia działań zwiększających świadomość firmy.
Dzięki temu umożliwiamy uzyskanie wyższej oceny po audycie zewnętrznym.