Pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z wojną zostanie wydłużony do 30 września 2025 r.

2024.04.08

Opublikowano projekt nowelizacji Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zawiera szereg zmian istotnych dla pracodawców. Niektóre ze zmian mają związek 
z planowanym zakończeniem ochrony czasowej UE, która będzie obowiązywać do 4 marca 2025 r.

(1)    Zmiany w zakresie powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy:

a.    Termin na złożenie powiadomienia przez pracodawcę zostanie skrócony z 14 do 7 dni;
b.    Wysokość wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż kwota określona według minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c.    Doprecyzowano, że powtórne powiadomienie w razie zatrudniania tego samego obywatela Ukrainy należy złożyć wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca będzie musiał dokonać nowego zgłoszenia pracownika  do ubezpieczeń społecznych;

(2)    Dokumenty pobytowe obywateli Ukrainy będą przedłużone do 30 września 2025 r. Przedłużeniu ulegnie m.in. ważność wiz i zezwoleń na pobyt czasowy.

(3)    Niektórzy członkowie rodzin obywateli Ukrainy otrzymają prawo uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Uprawnienie dotyczy członków rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE) lub zezwolenia na pobyt stały. Warunkiem złożenie wniosku będzie posiadanie statusu UKR.  Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy przez członków rodzin cudzoziemca przebywającego na podstawie zwykłego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nadal nie będzie możliwe.

(4)    Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z wojną, bez względu na to czy pozostają w zatrudnieniu, zyskają możliwość zawnioskowania o jednorazowe zezwolenie na pobyt czasowy wydawane na okres 3 lat. Po uzyskaniu zezwolenia, obywatel Ukrainy utraci status UKR. Zezwolenie będzie uprawniać do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę lub prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Aby uzyskać ww. dokumenty obywatel Ukrainy będzie musiał wykazać, że w dniu 4 marca 2024 r. posiadał status UKR i posiada ten status w dniu złożenia wniosku. Złożenie wniosku o zezwolenie będzie możliwe wyłącznie elektronicznie. 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.