Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców | PRO HR Handlowy

2022.09.05

Ostatnie miesiące przyniosły szereg zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Większość dotyczy przede wszystkim obywateli Ukrainy.

Obywatele Białorusi przebywający w Polsce na postawie krajowej wizy humanitarnej nabyli prawo do ubiegania się o wydanie dedykowanego zezwolenia na pobyt czasowy. Dokument zwalnia obywateli Białorusi z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres 3 lat i będzie zwolnione z opłaty skarbowej.

Od 12 lipca wzrosła opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po zmianach jest kwota 100 zł. 

Nastąpiła zmiana wzoru powiadomienia o zatrudnieniu obywatel Ukrainy. Pracodawca zobowiązany jest do podania dodatkowych danych jeśli chce zatrudnić obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia.

Elektroniczny dokument Diia.pl spełnia rolę dokumentu pobytowego potwierdzając legalność pobytu w Polsce. Obywatele Ukrainy będą mogli na podstawie diia.pl oraz ważnego dokumentu podróży przekraczać polskie granice oraz podróżować w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

Od 30 lipca 2022 r. możliwe będzie ubieganie się o wydanie Karty Polaka przez cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez konieczności wyjazdu z Polski. Wniosek będzie można złożyć do każdego Wojewody na terenie RP.

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafiła kolejna nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, zakładająca uproszenie procedur związanych z zatrudnieniem. Na razie znany jest jedynie ogólny zarys projektu. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy