W dużych spółkach kapitałowych członkowie zarządu nadal mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę z umowy o pracę i z tytułu powołania | PRO HR Handlowy

2022.09.05

W takiej sytuacji pomiędzy spółką a członkiem zarządu istnieją dwa niezależne od siebie i jednocześnie pozostające w funkcjonalnym związku stosunki prawne: stosunek korporacyjny wynikający z powołania do zarządu spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy o pracę.

Wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (za wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego). Dodatkowo członek zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie otrzymywane w ramach takiej umowy jest w pełni oskładkowane. 

W dużych firmach istnieje realna możliwość rozdzielenia obowiązków członków zarządu na kierowanie strategiczne (dotyczące obowiązków zarządczych wynikających z Kodeksu spółek handlowych) i operacyjne (dotyczące obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem pracowniczym w ramach bieżącego funkcjonowania firmy). Pełnienie funkcji zarządczych w ramach zadań operacyjnych oraz wykonywanie czynności podejmowanych na bieżąco w ramach stosunku pracy jest płynne i w praktyce jednoznaczne wyodrębnienie momentu personalnego rozdzielenia tych funkcji bywa trudne. Nie wyklucza to jednak faktycznego rozdzielenia tych obowiązków i nie przesądza o konieczności zakwalifikowania całości uzyskiwanego przez członka zarządu przychodu jako pracowniczego, podlegającego w całości oskładkowaniu. Takie podejście potwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie o sygn. akt III AUa 1302/20. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy