Zakażenia pracowników COVID-19 w placówkach handlowych a odpowiedzialność pracodawcy | PRO HR Handlowy

2021.06.30

W przypadku zakażenia koronawirusem w pracy pracownicy mogą występować wobec pracodawców z roszczeniami odszkodowawczymi.

Może to być odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy też renta. Jeżeli w wyniku zakażenia pracownik poniósłby śmierć, to z roszczeniami mogą też wystąpić członkowie jego rodziny.  

Aby skutecznie dochodzić takiego roszczenia należy wykazać, że zakażenie COVID-19 miało miejsce w pracy. Wykazanie tej okoliczności może być trudne. Nie można tego jednak całkowicie wykluczyć, zwłaszcza w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy ogniska zakażeń lub wcześniejszego zakażenia u innego pracownika, z którym pracownik występujący z roszczeniem miał częsty kontakt. 

Ponadto pracownik będzie musiał udowodnić niedopełnienie przez pracodawcę ciążących na nim obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 §1 k.p.).

Dlatego ważne jest, aby pracodawcy przestrzegali przepisów z rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku sklepów regulacje niniejsze dotyczą obecnie m.in. obowiązku zachowania dystansu pomiędzy stanowiskami pracy, zapewnienia środków do dezynfekcji lub rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, co najmniej raz na godzinę w godzinach otwarcia sklepu oraz limitu klientów przebywających jednocześnie w sklepie. 

Pracodawcy powinni też wprowadzić wewnętrzne procedury dotyczące korzystania z przestrzeni wspólnej, zakrywania ust i nosa czy zgłaszania przypadków zachorowania lub postępowania w sytuacji stwierdzenia zakażenia wśród pracowników zakładu pracy. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy