Pracodawca powinien weryfikować legalność pobytu i pracy cudzoziemca | PRO HR Handlowy

2021.06.30

Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek żądania od cudzoziemców przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Polski, np. wiza krajowa, karta pobytu. Pracodawcy zobowiązani są także do przechowywania kopii tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

Dopilnowanie tych obowiązków może uchronić pracodawcę przed konsekwencjami prawnymi. Za zatrudnianie cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie grozi bowiem odpowiedzialność karna. 

Istotne jest również, aby cudzoziemcy posiadali właściwe zezwolenia na pracę. Zatrudnianie cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia jest w Polsce karane. 

W praktyce pracodawcy powinni regularnie weryfikować ważność posiadanych przez cudzoziemców dokumentów. Szczególną uwagę powinni zwrócić na ważność dokumentów, które zostały przedłużone w związku z pandemią COVID-19, tzn. zezwoleń na pobyt czasowy, wiz, zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

W przypadku odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dokumenty te będą ważne jedynie przez 30 dni od dnia odwołania tych stanów, w zależności od tego, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Po upływie tego terminu, cudzoziemcy, którzy dotychczas pracowali i przebywali na podstawie przedłużonych dokumentów, utracą zarówno podstawę do legalnego pobytu, jak i pracy. Należy zatem pamiętać, aby wcześniej uzyskać nowe dokumenty.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy