Bałagan na zapleczu może oznaczać wyższą składkę wypadkową po kontroli PIP

2021.10.19

W wyniku kontroli inspektora PIP może zostać podwyższona składka wypadkowa o 100 %.

Aby to nastąpiło muszą zostać spełnione trzy przesłanki: 
 

  • przeprowadzenie przez PIP u płatnika dwóch kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie kontroli warunków pracy;
  • podczas obu tych kontroli PIP musi stwierdzić rażące naruszenie przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy czym nie muszą być to takie same rodzajowo naruszenia, wystarczy, że podczas każdej z kontroli inspektor stwierdzi naruszenia które oceni jako „rażące”; 
  • skierowanie przez PIP wniosku do ZUS o podwyższenie składki. Taki wniosek nie jest dla ZUS wiążący. ZUS powinien samodzielnie ocenić przesłanki podwyższenia składki. Jeśli  uzna, że przesłanki te wystąpiły, podnosi składkę wypadkową w drodze decyzji. 

W ostatnich latach inspektorzy PIP skwapliwie korzystają ze swoich uprawnień i wnioskują o podwyższenie składki. W razie wydania przez ZUS niekorzystnej decyzji płatnikowi przysługuje prawo do odwołania się do sądu, który ocenia zarówno przesłanki formalne podwyższenia przez ZUS składki (ilość i termin przeprowadzonych przez PIP kontroli) jak i charakter stwierdzonych przez PIP naruszeń jako „rażących”. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy 

Zobacz plik PDF