Praktyki u pracodawcy – wypłata dodatku szkoleniowego | PRO HR Handlowy

2021.03.11

Dodatek szkoleniowy przysługuje pracownikom, którzy są instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Pracodawca przyjmujący uczniów na praktykę wyznacza instruktorów i opiekunów praktyk.

Wysokość dodatku dla instruktora powinna być nie niższa niż 565,65 zł (tj. 10% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (10% z 5656,51 zł = 565,65 zł). Wysokość dodatku ustala i wypłaca pracodawca.

Rekomendujemy precyzyjnie ustalić, czy dany pracownik faktycznie ma kwalifikacje do pełnienia funkcji instruktora nauki zawodu (kursy, dyplomy – np. technika, tytuły zawodowe – np. mistrza etc.). Pracodawca powinien ustalić tę kwestię na podstawie zgromadzonych, przedłożonych przez pracownika dokumentów, które to potwierdzają. 

W przypadku opiekunów praktyk – tj. osób, pod kierunkiem których organizowane są praktyki zawodowe wypłata dodatku jest uzależniona od zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z opieką nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową. W przypadku takiego zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dodatek może nie przysługiwać, w zależności od decyzji pracodawcy. 

Jeśli jednak pracodawca nie zwolni opiekuna praktyk od świadczenia pracy, wówczas jest zobowiązany wypłacić mu dodatek w wysokości określonej powyżej.

Pracodawca może otrzymać od starostwa lub szkoły, której uczniów przyjmuje, refundację kosztów dodatku szkoleniowego wypłacanego opiekunom praktyk zawodowych. Środki przyznawane są przez starostę (lub prezydenta miasta) na wniosek pracodawcy.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy