Geograficzne różnicowanie płac niezgodne z prawem | PRO HR Handlowy

2021.06.30

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym zakwestionował możliwość różnicowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach tego samego pracodawcy, ale pracujących w różnych zakładach (np. sklepach, centrach, fabrykach, itp.).

Jest to częsta praktyka w przypadku przedsiębiorców prowadzących szereg takich punktów na terenie całego kraju. Różnicowanie wynagrodzenia jest najczęściej podyktowane różnymi kosztami życia w danym regionie, poziomem bezrobocia czy skalą retencji pracowników. 

Wyrok Trybunału może oznaczać konieczność ujednolicenia stawek wynagrodzenia bez względu na miejsce wykonywania pracy, o ile tylko pracownicy wykonują taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości. 

W przypadku uznania, że takie różnicowanie nie jest zasadne pracodawca ryzykuje konieczność wyrównania wynagrodzeń do poziomu najwyższego z nich.

Wyrok może być zatem niekorzystny dla pracodawców zarówno w relacji z pracownikami, związkami zawodowymi jak i PR-owo.

Z tego też względu konieczna jest analiza wyroku Trybunału pod kątem zasad różnicowania wynagrodzenia u poszczególnych pracodawców i ocena ryzyka wynikającego z tego wyroku.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy