Nowa pomoc z tarczy antykryzysowej | PRO HR Handlowy

2020.12.11

Projekt Specustawy wprowadza nowe możliwości dla przedsiębiorców, tzw. Tarczę Branżową. Pomoc będzie przyznawana w oparciu o przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy oznaczony kodem PKD. Tarcza Branżowa dedykowana jest wybranym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie handlu i usług. Zgłoszone przez Senat poprawki rozszerzają grono beneficjentów. 

Proponowane rozwiązania obejmują: 

 1. Dodatkowe świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Ustawa przewiduje dofinansowanie z FGŚP w wysokości 2.000 PLN do wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres 3 miesięcy. 
   
 2. Jednorazowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami. Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez ZUS. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2.080,00 PLN.
   
 3. Jednorazową dotację udzielaną mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5.000 PLN. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. 
   
 4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. dla przedsiębiorców z wybranych branż, którzy wykażą, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. 
   

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy