Czy można zwalniać za słabe wyniki? | PRO HR Handlowy

2020.09.30

Nie, chyba, że słabe wyniki są konsekwencją naruszania obowiązków pracowniczych.

Niezrealizowanie nakładanych celów sprzedażowych nie powinno być samodzielnym powodem zwolnienia pracownika. Brak oczekiwanej efektywności należy połączyć ze sposobem wywiązywania się przez pracownika z obowiązków zawodowych. 

Pracodawca powinien wskazać jakie standardy pracy nie zostały zrealizowane przez pracownika, np. nieodbycie wymaganej liczby wizyt marketingowych, czy też niewłaściwe realizowanie przekazu sprzedażowego.  Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu, a umową starannego działania. 

To pracodawca ponosi ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności. Pracownika nie mogą więc spotkać sankcje spowodowane nieosiągnięciem wyznaczonych celów sprzedażowych, jeżeli pracownik nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków. 

Sąd Najwyższy dopuszczał możliwość zwolnienia pracownika jedynie za słabe wyniki. Zmiana podejścia na zaprezentowane powyżej nastąpiła w 2017 r. Wcześniej jednak także pracodawca nie miał całkowitej dowolności w rozwiązaniu umowy o pracę. Sądy często badały, czy zwolniony pracownik osiągnął wyniki najniższe w swojej grupie zawodowej, a także czy jego wyniki wykazały tendencję spadkową. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.