Co z implementacją dyrektywy o ochronie sygnalistów? | PRO HR Compliance

2021.09.06

Termin na wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów mija 17 grudnia 2021 r. Jak na razie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie przedstawiło choćby założeń do projektu ustawy. 
Przypomnijmy: 

  • dyrektywa została przyjęta w październiku 2019 r.; 
  • na początku grudnia 2020 r. wyznaczono MRPiT do jej wdrożenia;
  • w czerwcu 2021 r. odbyły się trzy webinaria wewnętrzne z udziałem przedstawicieli rządowego zespołu doradców ds. etyki - w spotkaniu nie brali udziału przedstawiciele sektora prywatnego;
  • MRPiT zapowiedziało, że konsultacje zewnętrzne rozpoczną się dopiero po wpisaniu prac nad implementacją dyrektywy do wykazu prac legislacyjnych rządu - na ten wpis prace czekają od kilkunastu miesięcy. 

Nie tylko w Polsce proces implementacji przebiega powoli. Jak dotąd ustawę wdrażającą przyjęto jedynie na Łotwie, a projektowane przepisy opublikowano w kilku jurysdykcjach (m.in. Danii, Niemczech, Francji). Status postępów prac nad dyrektywą w Państwach Członkowskich można śledzić za pośrednictwem strony Ius Laboris.

Brak implementacji dyrektywy na czas może powodować chaos prawny. 

Dyrektywa nakłada obowiązki na państwa członkowskie i jednocześnie przyznaje obywatelom UE określone uprawnienia. Zgodnie z prawem unijnym, w zasadzie nie stosuje się dyrektyw, ale przepisy krajowe, które je wdrażają. Jeśli jednak państwo członkowskie nie przyjmie na czas przepisów implementujących, Trybunał Sprawiedliwości UE może zdecydować, że w takim razie stosuje się bezpośrednio dyrektywę, do czasu uchwalenia ustawy krajowej.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance