Wakacje od składek dla mikroprzedsiębiorców od 1 października 2024 r. | PRO HR Styczeń 2024

2024.01.26

Z wakacji składkowych można będzie skorzystać przez 1 miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w formie dokumentu elektronicznego  w systemie teleinformatycznym ZUS. W ciągu 40 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, ZUS będzie musiał go rozpatrzyć.

Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie zdecydować, w którym miesiącu chce skorzystać z wakacji wskazując ten miesiąc we wniosku. Po rozstrzygnięciu wniosku  przez ZUS, przedsiębiorca nie będzie mógł zrezygnować z wakacji składkowych, ani zmienić okresu ich obowiązywania.

Podczas wakacji nie będzie obowiązku zawieszenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że w tym okresie przedsiębiorca nadal będzie mógł świadczyć swoje usługi, wystawiać faktury i uzyskiwać przychody z tej działalności.    

W okresie wakacji, składki na własne ubezpieczenia społeczne będą finansowane w całości przez budżet państwa, za pośrednictwem ZUS. W tym czasie dla przedsiębiorcy będzie stosowana najniższa przewidziana dla niego podstawa wymiaru składek. Przedsiębiorca będzie również zwolniony ze składek na Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Składki te również będą w całości finansowane z budżetu państwa. 

Z wakacji składkowych nie będę m.in. mogły skorzystać osoby, które wykonywały w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki finansowane z budżetu państwa będą zwolnione z PIT.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie objęta wakacjami.  

Zmiany mają wejść w życie 1 października 2024 r.

Więcej w naszym poprzednim alercie.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Styczeń 2024