Nowe kompetencje PIP i działania organów podatkowych mogą mocno ograniczyć skalę samozatrudnienia

2024.07.03

Nowe uprawnienia PIP w odniesieniu do umów cywilnoprawnych

Główny Inspektor Pracy zapowiedział wprowadzenie możliwości wydawania przez PIP decyzji administracyjnych, na mocy których umowy cywilnoprawne 
(w tym także umowy B2B) będą mogły być przekształcane na umowy o pracę. Uprawnienie to znacząco skróci oraz uprości aktualnie obowiązującą procedurę w tym zakresie.

Powyższe ma wynikać z implementacji dyrektywy unijnej przewidującej domniemanie stosunku pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy zatrudnieni pracują pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy tak, jak osoby na etatach. 

Wprawdzie dyrektywa ta dotyczy osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform internetowych, jednakże może mieć również wpływ na inne sektory.

Na razie brak jest bardziej konkretnych informacji. Monitorujemy doniesienia medialne oraz proces legislacyjny i poinformujemy Państwa o postępach prac nad wdrożeniem powyższych uprawnień.
 

Przejście na umowę B2B może zostać uznane za fikcyjne zatrudnienie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił ostatnio wydania opinii zabezpieczającej spółce, która zamierzała zatrudnić jej dotychczasowych pracowników w ramach umowy B2B w nowopowstałej spółce zależnej.


Według Szefa KAS, spółka zmieniająca umowy o pracę na umowy B2B podejmuje działania sztuczne, mające na celu wyłącznie korzyści podatkowe. W jego ocenie, przejście pracowników na działalność gospodarczą byłoby „fikcyjnym samozatrudnieniem”, sprzecznym z przepisami podatkowymi. Za taką kwalifikacją przemawiają takie okoliczności jak świadczenie usług tylko na rzecz spółki zależnej, w takim samym zakresie i miejscu jak dotychczas, z wykorzystaniem infrastruktury spółki, którą spółka zależna będzie wynajmowała od spółki.


Chociaż w omawianym przypadku wystąpił specyficzny stan faktyczny, to jednak istnieje ryzyko, że również w innych przypadkach organy skarbowe mogą wyciągać podobne wnioski. 


Podsumowanie i rekomendacje

Dla firm zatrudniających dużą liczbę współpracowników, masowe przekwalifikowania B2B na umowy o pracę, mogłyby oznaczać znaczący wzrost kosztów. Dla samych współpracowników zaś, spadek wynagrodzenia netto.


Rekomendujemy zweryfikowanie funkcjonujących u Państwa umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności B2B, pod kątem prawidłowości ich wdrożenia i funkcjonowania. 


Wstępny poziom ryzyka w swojej firmie mogą Państwo ustalić przeprowadzając „Test przedsiębiorcy”.


Jeśli chcą Państwo przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy ryzyk w poszczególnych obszarach i otrzymać rekomendacje dotyczące działań naprawczych, zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez nas narzędzia.