Zmieniły się przepisy dotyczące PPK – trzeba uaktualnić procedury oraz materiały dla pracowników i działów HR | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

W dniu 4 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK. Z perspektywy pracodawców najistotniejsze zmiany to:
 

  • Możliwość wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK;

Umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta już po upływie 14 dni zatrudnienia pracownika. Jednocześnie nie zmienia się maksymalny termin na zawarcie umowy tj. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. 
 

  • Nowy termin na złożenie oświadczenia o zawartych dla uczestnika PPK umowach o prowadzenie PPK;

Uczestnik PPK składa oświadczenie o zawartych uprzednio w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni od dnia zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK u aktualnego pracodawcy. Konsekwencją tej zmiany jest również zmiana terminu na poinformowanie pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową – pracodawca powinien zrobić to niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia.
 

  • Doprecyzowanie zasad zapisu do PPK osób zatrudnionych 55+;

Nowelizacja doprecyzowuje, że zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat następuje zawsze na jej wniosek.
 

  • Nowy termin obowiązywania deklaracji uczestnika PPK dokonywania wpłaty dodatkowej;

Deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej przez uczestnika PPK obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona.
 

  • Ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK;

Nowelizacja precyzuje, że pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera się od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Zarówno pierwsze wpłaty, jak i kolejne są dokonywane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
 

  • Możliwość prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie nakłaniania do rezygnacji z PPK;

PIP uzyskała uprawnienia do przeprowadzania kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022