W pracy zdalnej na nowelizowanych zasadach o bhp zadbać będzie musiał przede wszystkim pracownik | PRO HR Lipiec 2022

2022.07.14

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Składa się na niego m.in. organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, 
  • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji oraz zapewnienia łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczania niezbędnych środków higieny osobistej,
  • zapewnienie odpowiednich posiłków i napojów pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych.

W przypadku pracy zdalnej na nowych, nowelizowanych obecnie zasadach o bezpieczne i higieniczne warunki pracy zadbać będzie musiał przede wszystkim pracownik.

Wynika to z formy wykonywania pracy poza szerszym nadzorem bhp pracodawcy.

Ten będzie musiał jedynie dochować należytej staranności i udzielić pracownikowi wskazówek oraz wytycznych w zakresie bhp.

Trudnością może być jednak wyegzekwowanie wypełnienia zaleceń.

Pracodawca nie jest bowiem w stanie na bieżąco monitorować ani zabronić wykonywania pracy w sposób sprzeczny z zasadami BHP.

Przykładem może być wykonywanie pracy z uwzględnieniem ergonomii.

Pracodawca może udzielić wytycznych wyjaśniających te zasady, jednakże tylko dobra wola pracownika sprawi, iż nie będzie on pracował na kanapie z laptopem na kolanach, zamiast przy biurku.

Dlatego ważne będzie nie tylko przekazanie pracownikom stosownych instrukcji i wskazówek, ale szkolenia dla pracowników (np. w zakresie ergonomii) oraz wykazywanie, że bhp w miejscu pracy jest niezwykle ważne dla zdrowia i życia pracownika, a także członków jego rodziny.

Stąd pracownicy powinni przykładać dużą wagę do tych kwestii.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR lipiec 2022