Pracownik odchodzący po przejęciu zakładu pracy nie ma prawa do odprawy | PRO HR Styczeń

2022.01.13

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. W takim wypadku rozwiązanie stosunku pracy powoduje dla niego skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Zdarza się, że pracownicy w takiej sytuacji – wskazując na pogorszenie ich warunków pracy jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem – wnoszą o wypłatę odprawy z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Odprawa ta jednak co do zasady pracownikowi nie przysługuje. Prawo do odprawy można rozważyć wyjątkowo, tylko w przypadku poważnej zmiany warunków pracy na niekorzyść pracownika. I to warunków pracy rozumianych jako przykładowo obniżenie wynagrodzenia czy odebranie premii, a nie okoliczności związanych z pogorszeniem komfortu pracy takich jak mniej nowoczesny system informatyczny czy gorsze narzędzia pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2022