Nowe przepisy regulują zasady zwrotu nienależnie dokonanych wpłat do PPK | PRO HR Listopad 2022

2022.11.17

W dniu 21 listopada 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o PPK.
 

Z perspektywy pracodawców najistotniejsze zmiany to:

  • Uregulowanie trybu dokonywania korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK;

Dotychczas w ustawie o PPK brak było regulacji dotyczącej trybu wycofania z PPK wpłat, które po ich dokonaniu okazały się nienależne.

Taka sytuacja może wystąpić m.in. w przypadku zapisania przez pracodawcę do PPK osoby, która skutecznie złożyła deklarację rezygnacji z oszczędzania w PPK lub w przypadku omyłkowego odprowadzenia przez pracodawcę wpłat w wysokości wyższej niż należna.

Nienależnie dokonane wpłaty podlegają zwrotowi na rzecz podmiotu, który je sfinansował, czyli odpowiednio: pracownikowi, pracodawcy lub Funduszowi Pracy (w zakresie nienależnych wpłat powitalnych lub dopłat rocznych). Taki zwrot jest dokonywany bez potrzeby składania przez pracownika dyspozycji odkupienia lub umorzenia jednostek uczestnictwa. 

W sytuacji, gdy nienależne wpłaty podlegają zwrotowi na rzecz pracownika, a instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze jego rachunku bankowego, zwrot dokonywany jest na rachunek pracodawcy. Jest on zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przekazać tę kwotę pracownikowi.

  • Uregulowanie trybu uzyskiwania przez pracodawcę informacji pozwalających na zaprzestanie dokonywania wpłat do PPK;

W przypadku rozpoczęcia przez pracownika wypłaty środków z rachunku PPK po 60. roku życia, pracodawca nie dokonuje już wpłat do PPK za tę osobę. O rozpoczęciu wypłaty środków przez pracownika informuje pracodawcę instytucja finansowa.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR listopad 2022