Duże zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców | PRO HR Styczeń

2022.01.13

Wydłużeniu do 24 miesięcy ulega ważność oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zlikwidowany zostanie również wymagany obecnie okres przerwy między zatrudnieniem na podstawie oświadczenia, jeśli okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie tego oświadczenia lub kilku różnych oświadczeń przekraczał łącznie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę będzie w wybranych przypadkach szybsza. Priorytetowemu rozpatrzeniu mają podlegać sprawy cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Podmiotem właściwym do określenia działalności o znaczeniu strategicznym będzie minister właściwy ds. gospodarki.

Cudzoziemcy zyskają możliwość zmiany jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w większej ilości przypadków. Aktualizacja zezwolenia będzie możliwa np. w sytuacji, gdy cudzoziemiec postanowi zmienić pracodawcę w trakcie trwania ważności zezwolenia na pobyt udzielonego w celu wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Obecnie jest to niemożliwe i w takiej sytuacji cudzoziemiec musi wnioskować o wydanie nowego zezwolenia. 

W sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zmienią się również zasady ubiegania się o jego udzielenie. Cudzoziemcy nie będą musieli wykazywać, że posiadają źródło stabilnego i regularnego dochodu oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W zamian za to wysokość proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy.

Dodatkowo cudzoziemcom, których postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostały wszczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, udzielone zostaną zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli cudzoziemcy ci spełnią określone w ustawie wymagania.

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2022