Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dostępniejsze dla uczestników programu Poland. Business Harbour | PRO HR Sierpień 2021

2021.08.10

Ułatwienie wynika z rządowego projektu ustawy z 8 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest na etapie uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Projekt ustawy zakłada modyfikację wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Działalność musi być wykonywana na podstawie wpisu do CEIDG. 

Zgodnie z projektem, uzyskanie zezwolenia nie będzie uzależnione od wykazania spełnienia przesłanek dotyczących rentowności działalności wnioskującego czy jej korzystnego wpływu na polską gospodarkę. Cudzoziemiec będzie nadal zobowiązany do udowodnienia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Programy wsparcia, których uczestnicy będą mogli uzyskać zezwolenie na uproszczonych zasadach, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Jednak już w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano na związek proponowanej zmiany z funkcjonującym już programem Poland. Business Harbour.

Rezultatem zmiany będzie ułatwienie uzyskania zezwolenia pobytowego ważnego do trzech lat dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w związku z tym, nie mogą jeszcze np. wykazać osiągnięcia wystarczającego dochodu. Zmiana wpłynie także na stabilność współpracy cudzoziemców-przedsiębiorców z ich usługodawcami w ramach kontraktów B2B. Szeroko pojęte zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest legalne wtedy, kiedy posiada on legalną podstawę pobytu. Uzyskane zezwolenie pobytowe pozwoli jego posiadaczowi na dłuższy pobyt w Polsce niż wiza krajowa, wydawana na okres do jednego roku. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2021.