Zatrudnienie cudzoziemców będzie łatwiejsze | PRO HR Listopad

2021.11.08

Zmiana planowana przez Rząd będzie dotyczyć uzyskiwania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres ważności oświadczeń ma zostać wydłużony do 24 miesięcy. Likwidacji ma także ulec wymagany obecnie okres przerwy między zatrudnieniem na podstawie oświadczenia, jeśli okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie tego oświadczenia lub kilku różnych oświadczeń przekraczał łącznie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy stanowi uproszczoną formę zezwolenia na pracę. Można je uzyskać dla obywateli sześciu krajów – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy. Procedura uzyskania oświadczenia jest prostsza od procedury uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenie uzyskuje się we właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy powiatowym urzędzie pracy.

Przewiduje się również przyspieszenie procedury uzyskania zezwoleń na pracę dla niektórych cudzoziemców. Priorytetowemu rozpatrzeniu mają podlegać sprawy cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Podmiotem właściwym do określenia działalności o znaczeniu strategicznym będzie minister właściwy ds. gospodarki. Obecnie taka procedura nie obowiązuje i każdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę rozpatrywany jest według takiej samej kolejności.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Listopad 2021.