Wyższe wynagrodzenie dla posiadaczy Niebieskiej Karty | PRO HR marzec 2021

2021.03.04

Jednym z wymagań, które cudzoziemiec musi spełnić, aby uzyskać tzw. „Niebieską Kartę”, jest wykazanie, że jego roczne wynagrodzenie brutto wynikające z umowy zawartej z zatrudniającym go podmiotem, nie jest niższe niż równowartość 150% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Jak wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47 zł. Podmiot, który w 2021 r. zawiera umowę z cudzoziemcem wnioskującym o wydanie tzw. „Niebieskiej Karty” musi więc pamiętać, żeby roczne wynagrodzenie zatrudnionego cudzoziemca wynosiło co najmniej 93.014,46 zł brutto (miesięcznie co najmniej 7.751,21 zł brutto).

Podmiot, który w 2020 r. zawarł umowę z cudzoziemcem wnioskującym o wydanie tzw. „Niebieskiej Karty” nie musi zmieniać wynagrodzenia, o ile jest ono zgodne z poprzednimi wymaganiami kwotowymi (w 2020 r. roczne wynagrodzenie nie mogło być niższe niż 88.527,06 zł brutto, a miesięczne 7.377,36 zł brutto). Wynagrodzenia nie trzeba również zmieniać, jeśli zatrudniony cudzoziemiec posiada już „Niebieską Kartę”.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR marzec 2021.