Wpływ zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego na urlop wypoczynkowy | PRO HR Sierpień 2021

2021.08.10

Pracodawcy często borykają się z problemem obliczania wymiaru urlopu dla pracownika, któremu w trakcie roku zmniejszono wymiar czasu pracy.  

Przepisy kodeksu pracy nie regulują wprost, jak w takiej sytuacji obliczyć urlop. Najbardziej celowym wydaje się sięgnięcie do zasady urlopu proporcjonalnego, o której mowa w art. 155(1) k.p. Regulacja ta określa zasady podziału urlopu pomiędzy dotychczasowego i nowego pracodawcę w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego. 

Analogiczne zastosowanie zasady proporcjonalności oznacza, że wymiar urlopu należy obliczyć odrębnie za poszczególne części roku, a następnie otrzymane wyniki zsumować.

Tym samym należy obliczyć liczbę dni urlopu, do których pracownik nabył prawo wykonując pracę w danym wymiarze etatu. Miesiąc kalendarzowy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Kolejny problem pojawia się w sytuacji, gdy do zmiany wymiaru etatu dochodzi w trakcie miesiąca. Wówczas, pracodawcy powinni zastanowić się na przyjęciem jednego z trzech rozwiązań: 

  • ustalenie wymiaru urlopu za ten miesiąc proporcjonalnie do wielkości etatu, w którym pracownik przepracuje większość dni tego miesiąca;
  • zaliczenie miesiąca, w którym został zmieniony wymiar etatu, do okresu sprzed zmiany wielkości etatu;
  • przyjęcie wymiaru etatu pracownika obowiązującego pierwszego dnia miesiąca, w którym został zmieniony wymiar jego etatu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2021.