Whistleblowing w świetle Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii | PRO HR Grudzień

2021.12.06

Do 17 grudnia br. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały implementować do swoich porządków prawnych Dyrektywę o ochronie sygnalistów. W Polsce opublikowano projekt przepisów krajowych, który aktualnie znajduje się w fazie konsultacji.

Dyrektywa reguluje zgłaszanie podejrzeń naruszeń prawa unijnego w wybranych obszarach m.in. w sektorze zamówień publicznych, ochrony konsumentów, zdrowia publicznego czy ochrony danych.
Pracodawcy w sektorze prywatnym i publicznym zatrudniający co najmniej 50 pracowników będą musieli dostosować się do nowych wymogów. Największe podmioty (zatrudniające co najmniej 250 pracowników) będą miały bardzo mało czasu na wypełnienie obowiązków wynikających z Dyrektywy – system ochrony sygnalistów powinien być u nich implementowany już do końca br.
Dyrektywa nakłada na pracodawców m.in. obowiązki:

  • ustanowienia kanałów zgłaszania nieprawidłowości;
  • opracowania procedur compliance w zakresie przyjmowania zgłoszeń sygnalistów;
  • rejestracji zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych (np. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego);
  • zapewnienia sygnaliście ochrony (w tym zachowania w poufności jego tożsamości).

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2021