Wdrożenie CRD V (mniej risk takerów) | PRO HR Maj 2021

2021.05.06

W dniu 28 kwietnia weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego i niektórych innych ustaw, wdrażająca tzw. Dyrektywę CRD V oraz Rozporządzenie CRR II. Wprowadza kilka zmian w porównaniu do regulacji poprzednio obowiązującej.

Jedną z nich jest zdefiniowanie pracowników, którzy mają istotny wpływ na profil ryzyka banku oraz domu maklerskiego, czyli „risk takerów”. Dotychczas w Prawie bankowymi i Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi brak było tej definicji. Jest to bardzo ważne, bowiem dla tych osób obowiązkowe jest sformułowanie polityki wynagrodzeń. Do grupy risk takerów należą obecnie członkowie rady nadzorczej, kadry kierowniczej wyższego szczebla (w tym członkowie zarządu), a także osoby, które świadczą pracę lub realizują zadania na rzecz istotnej jednostki gospodarczej, o ile:

  • ich łączne wynagrodzenie w poprzednim roku wyniosło co najmniej równowartość 500.000 EUR oraz nie mniej niż średnie roczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej i kadry kierowniczej wyższego szczebla;
  • świadczona praca lub realizowane zadania w ramach istotnej jednostki gospodarczej mają znaczny wpływ na profil ryzyka tej jednostki.

Uszczegółowienie definicji risk takerów może w praktyce ograniczyć ich liczbę ponieważ połączono przesłanki kwalifikujące do tej grupy.

Nowelizacja wprowadza także możliwość stosowania polityki wynagrodzeń w ograniczonym zakresie. Ograniczenie może dotyczyć zmiennych składników wynagrodzenia oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych, a jego szczegóły zostaną określone w przepisach wykonawczych. Ograniczenie może być stosowane dla:

  • domu maklerskiego/banku, który nie jest dużą instytucją i którego średnia wartość aktywów nie przekracza 5 mld EUR w 4-letnim okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżący rok obrachunkowy;
  • domu maklerskiego/banku, którego średnia wartość aktywów przekracza 5 mld EUR, ale nie przekracza równowartości 15 mln EUR ani kwoty wskazanej w przepisach wykonawczych;
  • w odniesieniu do osoby, której zmienne wynagrodzenie nie przekracza równowartości w złotych 50.000 EUR rocznie ani 1/3 jej łącznego rocznego wynagrodzenia. 

Nowelizacja zawiera delegację ustawową dla Ministra Finansów do określenia .in.. szczegółowego zakresu polityki wynagrodzeń w tym polityki stosowanej w ograniczonym zakresie. Dotychczas obowiązujące przepisy wykonawcze pozostaną w mocy do czasu wydania nowych rozporządzeń, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. 

Po wydaniu przez Ministra Finansów nowych rozporządzeń banki i domy maklerskie powinny przeanalizować obowiązujące w nich polityki wynagrodzeń oraz inne dokumenty, które mogą wymagać aktualizacji.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2021.