Spółki giełdowe muszą przygotować sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółek giełdowych (odpowiedzialność karna) | PRO HR luty 2021

2021.02.10

W ubiegłym roku spółki giełdowe zobowiązane były wdrożyć politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Termin na ich zatwierdzenie przez walne zgromadzenie z uwagi na pandemię był przesuwany i ostatecznie upłynął 31 sierpnia 2020 r. W tym roku przed spółkami giełdowymi pojawia się kolejne wyzwanie. Muszą bowiem sporządzić sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, obejmujące łącznie lata 2019 - 2020.

Tegoroczne sprawozdanie będzie wyjątkowe. Pomimo, że wiele podmiotów giełdowych sporządzało już podobne sprawozdania w oparciu o Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, tamte sprawozdania były dobrowolne, dosyć ogólne i nikt ich nie opiniował. 

W tym roku sporządzenie i opublikowanie sprawozdania jest obowiązkowe, a obowiązek ten ciąży na radzie nadzorczej. Za jego naruszenie członkom rady nadzorczej grozi odpowiedzialność karna i wysoka grzywna. Podobna odpowiedzialność ciąży w przypadku podania danych nieprawdziwych bądź zatajenia danych prawdziwych wpływających w istotny sposób na treść sprawozdania.

Sprawozdanie musi opierać na polityce wynagrodzeń wprowadzonej w zeszłym roku. Podlega ocenie przez biegłego rewidenta, który zweryfikuje, czy zawiera ono wszystkie wymagane przez prawo elementy. 
Choć przepisy nie wskazują terminu do kiedy należy przygotować takie sprawozdanie to warto rozpocząć pracę nad nim jak najwcześniej. Ma być ono przedmiotem opiniującej uchwały (albo dyskusji) walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Musi więc zostać sporządzone w terminie umożliwiającym walnemu zgromadzeniu podjęcie tych czynności. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR luty 2021.