Procedura whistleblowingowa powinna umożliwiać sygnalizowanie wszystkich potencjalnych nieprawidłowości | PRO HR Październik

2021.10.07

Procedura zgłaszania nieprawidłowości stanowi podstawowy element systemu compliance.

Pozwala wychwycić przypadki naruszeń zanim spowodują zagrożenie dla majątku lub renomy organizacji, a także zidentyfikować luki w zarządzaniu ryzykiem niezgodności.

Przepisy dot. whistleblowingu obowiązują już w ponad 40 krajach na świecie, a unijny prawodawca przyjął Dyrektywę o ochronie sygnalisty, którą państwa członkowskie muszą implementować do 17 grudnia 2021 r.

Dyrektywa nakłada m.in. obowiązek ustanowienia kanałów zgłaszania naruszeń prawa UE oraz przyjęcia procedury whistleblowingowej. Do tej pory nie opublikowano jednak projektu krajowych przepisów wdrażających – szczegółowy zakres obowiązków z zakresu compliance dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego nie jest jeszcze znany. 

Procedura whistleblowingowa, z uwagi na jej cel, którym jest przeciwdziałanie nadużyciom, powinna obejmować zakresem swojego zastosowania jak najszerszy katalog nieprawidłowości, w tym:

  • podejrzenia popełnienia czynów zabronionych/naruszeń prawa
  • naruszenia wewnętrznych procedur, polityk i standardów postępowania
  • naruszenia zasad etyki.  

Umożliwienie sygnalizacji wszystkich potencjalnych nieprawidłowości koresponduje z wypracowanymi standardami międzynarodowymi (ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines) oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności systemu compliance.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2021.