Pracownica w ciąży może uchylić się od zawartego porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy | PRO HR Październik

2021.10.07

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zawarcie przez pracownicę porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie ciąży kwalifikuje się jako błąd pozwalający na uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Warunkiem jest to, aby pracownica w momencie zawarcia porozumienia nie wiedziała, że jest w ciąży.

Oświadczenie pracownicy powinno zostać złożone pracodawcy na piśmie. 

W przypadku uchylenia się przez pracownicę od skutków prawnych złożonego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, zawarte porozumienie jest nieważne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Tym samym, stosunek pracy pomiędzy stronami nadal trwa. Zgoda pracodawcy na ‘unieważnienie’ porozumienia nie jest potrzebna – skutek ten ma miejsce z mocy pracy. 

Jeżeli pracodawca odmówi uznania, że stosunek pracy pomiędzy stronami nadal trwa, pracownica może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Pracownica może domagać się także dopuszczenia do pracy wraz z wynagrodzeniem za czas gotowości do pracy.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2021.