Kierowcy bez diet, bez ruchomego czasu pracy i bez premii za kilometry | PRO HR Wrzesień 2021

2021.09.09

Rząd przygotował projekt przepisów dostosowujących polskie prawo do europejskiego pakietu mobilności w zakresie transportu.

Projektowane zmiany, jeśli wejdą w życie, istotnie wpłyną na wynagrodzenia kierowców i zasady rozliczania ich czasu pracy. 

Kierowcy nie będą już wykonywali pracy w ramach podróży służbowej. W konsekwencji nie będą im przysługiwały diety oraz ryczałty za nocleg, które są właściwe dla podróży służbowych i które obecnie stanowią istotny składnik wynagrodzenia kierowców.

Nawet jeżeli pracodawca będzie nadal wypłacał takie świadczenia np. w ramach wewnętrznych regulacji, to nie będą one zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak ma to miejsce dzisiaj). Powyższe doprowadzi do wzrostu kosztów wynagrodzenia.

Projekt znosi możliwość wprowadzania indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym pracownik mógł rozpoczynać pracę o różnych godzinach (np. w jeden dzień zaczynał o 9.00, a kolejnego o 8.00 – przy takim rozkładzie praca od 8.00 do 9.00 tego drugiego dnia nie była praca nadliczbowa).

Doba pracy kierowcy będzie zatem rozliczana w sztywnych przedziałach 24h co może mieć kreować nadgodziny – jak w podanym przykładzie. Obecnie doba pracownicza i dobra kierowcy z rozporządzenia nie pokrywa się.

Przepisy wprowadzają również obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w oddzielnej formie od m.in. wykresówek czy wydruków z tachografu. Ewidencja nadal nie musi być jednak prowadzona dla kierowców zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy czy otrzymujących ryczałt za nadgodziny czy pracę w nocy.

Wydłużono natomiast okres przechowywania ewidencji z 3 do 10 lat.

Warunki wynagradzania kierowców nie mogą wreszcie przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów, ale także szybkości dostawy lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2021.