Dodatkowy dzień wolny za oddanie krwi, w tym osocza po COVID-19 | PRO HR luty 2021

2021.02.10

Od 26 stycznia 2021 roku honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo łącznie do dwóch dni wolnych od pracy. Dotychczas dawca miał prawo tylko do jednego dnia wolnego. Z dwóch dni wolnych dawca może skorzystać w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki i w dniu następnym. 

Prawo do dodatkowego dnia wolnego jest ograniczone w czasie. Przysługuje bowiem tylko w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zniesieniu tych stanów, honorowy dawca krwi będzie miał prawo jedynie do jednego dnia wolnego od pracy na dotychczasowych zasadach. 

Przepis ten budzi jednak wątpliwości. W szczególności problematyczne jest rozumienie „dnia następnego” po dniu, w którym dawca oddał krew lub jej składniki. Możliwe są dwie interpretacje. Czytając przepis wprost można uznać, iż dzień następny odnosi się do dnia kalendarzowego, tj. bez względu na to czy pracownik zgodnie z harmonogramem ma wolne czy też pracuje (np. jeżeli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a krew lub jej składniki odda w piątek, wówczas dzień następny to sobota i pracodawca nie musi już mu zapewniać innego dnia wolnego).

Mając jednak na uwadze cel wprowadzenia tego uprawnienia, którym jest nagrodzenie pracownika, za oddanie krwi w trudnym dla służby zdrowia stanie epidemii (zagrożenia epidemicznego) można także przyjąć, iż dzień następny odnosi się do dnia roboczego. W takim rozumieniu przepisu, w podanym przykładzie, dniem wolnym dla pracownika, który oddał krew lub jej składniki w piątek, będzie poniedziałek jako następny dzień roboczy. Takie podejście wydaje się właściwsze. Jednoznacznej odpowiedzi bez zmiany przepisu zapewne nie uzyskamy.         

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterzePRO HR luty 2021.