Zmiana przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług | PRO HR lipiec 2020

2020.07.20

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do innego państwa Unii Europejskiej wymagają zweryfikowania przez pracodawców.

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług jest podyktowana koniecznością implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Termin wdrożenia przepisów do krajowych porządków prawnych upływa 30 lipca 2020 r. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu.

Proponowane zmiany dotyczą m.in.:

  • modyfikacji katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu w zakresie wynagrodzenia, które będzie musiało być ustalane z uwzględnieniem wszystkich obowiązkowych składników wynikających z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, dodatku z tytułu delegowania częściowo wliczanego do wynagrodzenia pracownika delegowanego oraz konieczności zwrotu wydatków poniesionych w związku z delegowaniem;
  • w przypadku delegowania trwającego dłużej niż 12 miesięcy bądź – w przypadku złożenia Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia – 18 miesięcy: rozszerzenia warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi o wszelkie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, z wyłączeniem zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę i stosowania klauzul o zakazie konkurencji oraz pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych;
  • wprowadzenia zasady sumowania okresów delegowania w przypadku powierzenia kolejnym pracownikom tego samego zadania;
  • objęcia definicją pracodawcy delegującego pracowników agencji pracy tymczasowej oraz agencji wynajmującej personel także w przypadku kierowania pracownika do świadczenia usług w innym państwie członkowskim przez pracodawcę użytkownika.

Proponowane zmiany mają na celu pełniejszą realizację unijnej swobody świadczenia usług przy zapewnieniu pracownikom sprawiedliwych i równych warunków zatrudnienia.

Zmieniana ustawa ma wejść w życie 30 lipca 2020 r. Od tego dnia nowe zasady obejmą także tych pracowników, których okres delegowania rozpoczął się przed dniem wejścia w życie zmienianej ustawy. Pracodawcy powinni zatem jak najszybciej zapoznać się ze zmianami i w przypadku takiej konieczności – dokonać modyfikacji warunków zatrudnienia pracowników.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR lipiec 2020.