Praca zdalna: przychód ze stosunku pracy nie powstaje przy wypłacie ekwiwalentów | PRO HR Alert

2020.12.18

Zdaniem DKIS ekwiwalenty wypłacane pracownikom w związku z pracą zdalną w okresie pandemii nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 grudnia 2020 roku stwierdził, że wypłacone przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu za zużycie Internetu i energii elektrycznej pracownikom wykonującym pracę zdalną nie będą stanowiły w ogóle przychodu ze stosunku pracy. W związku z takim stanowiskiem bezprzedmiotowa pozostaje kwestia zastosowania zwolnienia dla ekwiwalentów określonego w Ustawie o PIT.

W przedmiotowej sprawie o interpretację wystąpiła firma, która zamierza wypłacać swoim pracownikom dodatkowe kwoty za korzystanie przez nich z prywatnego internetu i prądu. Kwota dodatku miała być wypłacana w formie zryczałtowanej wynoszącej 100–150 zł miesięcznie. Firma wskazała, że nie będzie żądała od pracowników przedstawiania faktur od zewnętrznych dostawców ani kalkulacji faktycznego zużycia prądu i internetu.

Stanowisko DKIS, choć korzystne zarówno dla pracodawców jak i pracowników, nie wynika naszym zdaniem z obowiązujących przepisów. Szeroka definicja przychodu ze stosunku pracy nie pozwala na arbitralne przyjęcie, że zryczałtowana kwota wypłacona pracownikowi tytułem zwrotu nieudokumentowanych kosztów nie stanowi jego przychodu. 

Powszechna praca zdalna oraz zapowiadane uregulowanie tej instytucji w kodeksie pracy pozwalają przypuszczać, że pojawią się bardziej liberalne przepisy regulujące skutki podatkowe podobnych świadczeń lub zwrotu kosztów pracy zdalnej. Póki co przepisy takie nie zostały jeszcze wprowadzone i rekomendujemy ostrożne podejście do stanowiska wyrażonego w omawianej interpretacji.