Projekt zmian Kodeksu pracy w zakresie definicji mobbingu | PRO HR sierpień 2020

2020.08.10

Na początku lipca do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który rozszerza definicję mobbingu o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć.

Zgodnie z projektem za mobbing mają być uznane: 

  • działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
  • polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu,
  • albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, 

wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Obecnie różnicowanie wynagrodzenia jest rozpatrywane z punktu widzenia dyskryminacji ze względu na płeć. Po nowelizacji pracownik będzie mógł korzystać z szerszych uprawnień wobec pracodawcy. W grę wchodzi zatem nie tylko odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, ale również odrębne roszczenia z tytułu mobbingu w postaci odszkodowania czy zadośćuczynienia pieniężnego wówczas, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia. 

Powyższe zmiany mają zwiększyć respektowanie zasady równouprawnienia kobiet w zakresie wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. W ocenie projektodawcy obecne instrumenty są nieskuteczne.

Zgodnie z założeniami projektu nowelizacja Kodeksu pracy miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Będziemy na bieżąco monitorować postępy prac legislacyjnych i informować Państwa o przyjętych rozwiązaniach.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR sierpień 2020.