Pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego bez zachowania okresu wypowiedzenia | PRO HR wrzesień 2020

2020.09.07

Pracodawca ma obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu przedłużającej się choroby (art. 53 kp), który odzyskał zdolność do pracy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy. 

Dla zaktualizowania się obowiązku pracodawcy konieczne jest zgłoszenie przez pracownika chęci ponownego zatrudnienia. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od rozwiązania umowy o pracę, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności w pracy. Po upływie tego terminu roszczenie pracownika wygasa. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie.

Obowiązek zatrudnienia zaktualizuje się, jeżeli pracodawca będzie miał możliwość powierzenia pracownikowi pracy przy uwzględnieniu jego kwalifikacji i predyspozycji zawodowych. 

Ponowne zatrudnienie nie musi nastąpić na poprzednich warunkach, w szczególności na tym samym stanowisku i za niemniejszym wynagrodzeniem. 

W przypadku niezatrudnienia pracownika, mimo takiej możliwości, pracownik będzie mógł domagać się na drodze sądowej nawiązania stosunku pracy i odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR wrzesień 2020.