Praca zdalna nie zwalnia z ewidencjonowania czasu pracy | PRO HR październik

2020.10.08

Wykonywanie pracy zdalnie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rejestrowania i rekompensowania pracy nadliczbowej, chociaż kontrola nad czasem pracy może być utrudniona. Pracodawca powinien w związku z tym uregulować (np. w polityce dot. pracy zdalnej lub w regulaminie pracy) kwestie dotyczące m.in. potwierdzania obecności w pracy, godzin jej rozpoczęcia i zakończenia, rozliczania się z wykonanych zadań a także zasady wykonywania pracy w nadgodzinach. 

Możliwe jest np. zobowiązanie pracowników do prowadzenia szczegółowej ewidencji wszystkich wykonywanych czynności (jej treść powinna być dostosowana do systemu czasu pracy, którym objęty jest pracownik) i czasu, jaki poświęcili na ich wykonanie oraz wysyłania jej cyklicznie do przełożonych, którzy będą dokonywać następczej weryfikacji. 

Taką ewidencję czynności można wprowadzić także wobec pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. Pozwoli ona prawidłowo zarządzić potencjalną pracą nadliczbową.

W każdym przypadku przełożeni powinni na bieżąco kontrolować czas pracy swoich podwładnych, w tym w szczególności reagować, jeżeli pracownik wysyła maila o niestandardowych godzinach. 

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR październik 2020.