Nowy projekt ustawy: rozszerzenie kompetencji PIP | PRO HR sierpień 2020

2020.08.10

Obecnie Parlament pracuje nad zmianami przepisów dotyczących delegowania pracowników, w tym rozszerzenia uprawnień PIP. Nowe przepisy stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczonych usług. Termin na jej wdrożenie minął 30 lipca 2020 roku. 

Większe uprawnienia PIP dotyczyć będą delegowania i to zarówno wysyłania pracowników do Polski, jak i z Polski.  

Nowe przepisy kładą duży nacisk na zwalczanie oszustw lub nadużyć związanych z delegowaniem. Z tych względów zwiększone zostaną uprawnienia PIP. Współpraca PIP z instytucjami zagranicznymi zostanie rozszerzona o kwestie zwalczania takich praktyk i reagowania na przypadki nielegalnej działalności związanej z delegowaniem.

Ponadto PIP będzie uprawniona do zażądania informacji o delegowaniu pracownika z Polski do innego kraju Unii Europejskiej nie tylko na wniosek zagranicznych instytucji, ale również z własnej inicjatywy. Takie działania PIP będzie mogła podjąć w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów państwa członkowskiego, do którego został skierowany pracownik z Polski. 

Skutkiem stwierdzenia przez PIP nieprawidłowości przy delegowaniu pracownika na terytorium Polski będzie obowiązek stosowania prawa właściwego, chyba że prowadziłoby to do objęcia pracownika warunkami zatrudnienia mniej korzystnymi niż te, które mają zastosowanie do pracowników delegowanych na terytorium Polski.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR sierpień 2020.