Nowe prawo zamówień publicznych wymaga wprowadzenia compliance | PRO HR październik

2020.10.08

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia, przewidują wykluczenie z przetargów publicznych spółek, których reprezentanci (np. członkowie zarządu) zostali ukarani za wykroczenia przeciwko pracownikom.

Będzie można tego uniknąć, jeśli spółka wykaże, że przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i naprawiła nieprawidłowości oraz zadośćuczyniła pokrzywdzonemu pracownikowi. 


Kogo karze się za wykroczenia?


Dyrektorzy HR często są prokurentami lub członkami zarządów spółek. Są przez to narażeni na odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Chodzi np. o wykroczenia z Kodeksu pracy, takie jak naruszenie czasu pracy, nieudzielanie urlopów, niewypłacenie w terminie wynagrodzeń, czy też naruszenie uprawnień SIP lub inne.

Od 1 stycznia spółka, której członek zarządu, członek rady nadzorczej albo prokurent był karany za takie wykroczenie, będzie wykluczona z udziału w przetargach publicznych na 3 lata. 


Jak uniknąć wykluczenia?


Firma uniknie tych konsekwencji, jeśli wykaże, że przeprowadziła wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i współpracowała z organami zewnętrznymi – np. PIP. Musi też udowodnić, że wyciągnęła wnioski na przyszłość – np. uzupełniła procedury, przeprowadziła szkolenia i zwolniła osoby winne naruszeń. Wymaga to wdrożenia w organizacji systemu compliance.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR październik 2020.