Brexit: obywatele Wielkiej Brytanii zachowają prawo pobytu i wykonywania pracy w Polsce | PRO HR październik

2020.10.08

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystają z prawa pobytu w okresie przejściowym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz będą kontynuować zamieszkanie w Polsce po zakończeniu tego okresu, zachowają prawo pobytu oraz uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce.
Okres przejściowy kończy się w dniu 31.12.2020 r.


Status zgodnie z umową o wystąpieniu


Uprawnienie obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin wynika z Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Po zakończeniu okresu przejściowego będą oni mogli wymienić swoje dokumenty pobytowe na dokumenty potwierdzające uprawnienie do pobytu w związku z umową o wystąpieniu. Planowane jest, że wymiany dokumentów będą dokonywały urzędy wojewódzkie. Osoby te będą uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Polski na dotychczasowych warunkach.


Zarejestrowanie pobytu przez pracowników przygranicznych


Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy w okresie przejściowym wykonują pracę lub prowadzą inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Polski bez zamieszkiwania w Polsce (tj. wracają do państwa swojego zamieszkania – innego Państwa Członkowskiego lub Wielkiej Brytanii), będą zobowiązani do zarejestrowania swojego pobytu po 31.12.2020 r. jeżeli będą kontynuować wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności jako pracownicy przygraniczni. Potwierdzeniem dokonania rejestracji będzie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu z informacją o posiadaniu uprawnień pracownika przygranicznego.


Wjazd obywateli Wielkiej Brytanii do Polski po 01.01.2021 r.


Brytyjczycy wjeżdżający do Polski po zakończeniu okresu przejściowego będą uprawnieni do korzystania z ruchu bezwizowego przez maksymalnie 90 dni w 180-dniowym okresie. Dłuższy pobyt będzie wymagał uzyskania wizy, a podjęcie pracy w Polsce – uzyskania zezwolenia na pracę. Status takich osób zrównany będzie zatem ze statusem obywateli państw trzecich.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR październik 2020.